Регистрация на студенти и преподаватели от България за еднодневно участие в INCM Витоша 2018 / Bulgarian student and teacher Registration for a one-day-participation in INCM VITOSHA 2018
Студенти и преподаватели от български университети по архитектура, които имат интерес в динамиката и работата на ЕАСА по време на INCM Витоша 2018, ще имат възможност за посещение на събитието като гости на 17. октомври.

Това е регистрационната форма, в която заявяваш своя интерес да посетиш INCM Витоша 2018 за ден.
17. октомври е денят за работни сесии, фокус кръгове, широки дискусии и посоки за мрежата на студенти по архитектура в Европа.
Срещнете се с 200 ваши колеги от 55 държави, с които ще имате възможност да поговорите за архитектура, образование или предизвикателствата пред студенти по пространство.

В допълнение, тази форма информира за паралелните събития, част от INCM Витоша 2018.
Паралелните събития са начин да свържем университети, да съберем студентите, за да учат едни от други, да обменят идеи и да градят увереност в собствените си възможности като дизайнери и критици на своето образование.
Тази част от програмата на ЕАСА България, се опитва да инжектира директно нова енергия в университетите.
В четири поредни събития в университетите по архитектура в София, ще гостуват вълнуващи с пътя и дейността си лектори от мрежата на ЕАСА.
Срещите са със свободен достъп, на английски език, ще се случват вечер от 18:30.

Ще се проведат на 16, 17, 18 и 19. октомври съответно в УАСГ, ВСУ, ЛТУ и НБУ.

Геоф Хаслам ще говори на 16. октомври в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия.
https://www.facebook.com/events/238222903538688/

Бенджамин Шмит-Ланц и Михаел Затлер ще говорят на 17. октомври във Висше Строително Училище “Любен Каравелов“.
https://www.facebook.com/events/918317705025734/

Анди Ю ще говори на 18. октомври в Лесотехническия университет.
https://www.facebook.com/events/2168260760085350/

Луис Хилти ще говори на 19. октомври в Нов Български Университет.
https://www.facebook.com/events/291774898097569/

ЕАСА България и
Организаторският екип на INCM Витоша 2018

....................................................................................................................................................................................................

Students and teachers from Bulgarian universities of architecture who are interested in the dynamics and workings of EASA during INCM Vitosha 2018, are going to have the opportunity for a guest visit on the 17th of October.

This is the registration form in which you state your interest in visiting INCM Vitosha 2018 for a day.
17th of October is the day of work sessions, focus circles, wide group discussions and directions for the network of architecture students in Europe.
Meet 200 colleagues of yours from 55 countries, with whom you will have the opportunity to talk about architecture, education or the challenges before students in spatial disciplines.

In addition, this form also notifies about the parallel events, part of INCM Vitosha 2018.
The parallel events are a way to create a link between universities, to bring students together, to learn from each other, to exchange ideas to build confidence in their own abilities as designers and critics of their own education. This aspect of the program of EASA is attempting to inject new energy directly to the universities.
In four consecutive events at the universities in architecture in Sofia, guest will be exciting with their journey and activity speakers from the EASA network.
The gatherings are going to be entry free, in English and are going to happen in the evening at 18:30.

They are going to be held on the 16th, 17th, 18th and 19th of October respectively in UACEG, USEA, UF and NBU.

Geoff Haslam is going to speak on the 16th of October at the University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy.
https://www.facebook.com/events/238222903538688/

Benjamin Schmid-Lanz + Michael Sattler are going to speak on the 17th of October at the University of Structural Engineering &Architecture "Lyben Karavelov".
https://www.facebook.com/events/918317705025734/

Andy Yu is going to speak on the 18th of October at the University of Forestry.
https://www.facebook.com/events/2168260760085350/

Luis Hilti is going to speak on the 19th of October at the New Bulgarian University.
https://www.facebook.com/events/291774898097569/

EASA Bulgaria and
the Organizing team of INCM Vitosha 2018

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service