SZKOLENIE-„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA„ Prowadzące: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska
Edukacja włączajaca

Organizator: NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZYTA CZECHOWSKA specjalni.pl
Strona internetowa: https://www.nodnzytaczechowska.pl/
Strona na facebooku: https://www.facebook.com/Niepubliczny-O%C5%9Brodek-Doskonalenia-Nauczycieli-Zyta-Czechowska-specjalnipl-102357094915504/?modal=admin_todo_tour

PROWADZĄCA:

mgr Zyta Czechowska- Nauczyciel Roku 2019. Właściciel i dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 24 lat terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”, prowadzi warsztaty i szkolenia i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl . Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trener Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynnym Ambasadorem programu eTwinning. Ambasadorka marki W. Kruk.

mgr Jolanta Majkowska- nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z informatyki i języka polskiego. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli ,,Czas TIKa”. Autorka licznych artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Trenerka programu Mistrzowie Kodowania, autorka ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie. Laureatka ogólnopolskich konkursów. Autorka i współautorka programów autorskich, projektów, stron internetowych oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.


Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli oraz specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Cele szczegółowe:
- nauczyciele i specjaliści potrafią organizować przyjazne, dostosowane warunki do edukacji i terapii uczniów ze SPE,
- nauczyciele oraz specjaliści, we współpracy z rodzicami konstruują zgodne z potrzebami ucznia Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia,
- nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają i rozwiązują problemy edukacyjno-terapeutyczne uczniów,
- nauczyciele posiadają kompetencje w zakresie ewaluacji własnej pracy i udzielanej uczniom ze SPE pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz analizują zakres i sposoby zaplanowanych dostosowań, znają narzędzia TIK do ewaluacji własnej pracy,
- nauczyciele i specjaliści posiadają kompetencje w zakresie stosowania metod i form pracy dostosowanych do potrzeb uczniów.
- uczestnicy szkolenia poznają narzędzia TIK, które wspomagają i uatrakcyjniają proces edukacyjno- terapeutyczny. Stosują TIK do konstruowania interaktywnych treści i zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych, w tym kart pracy i gier.

Szkolenie 1:
Skuteczne udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej i organizacja warunków nauczania. 8h (webinar + samouczki, szablony dokumentów)
- Zapoznanie się z grupą, rundka integracyjna „Pajęcza sieć”.
- Uczniowie ze SPE- klasyfikacja, możliwości, potrzeby.
- Idea i filozofia edukacji włączającej.
- Edukacja integracyjna a włączająca - podobieństwa i różnice.
- Organizacja przestrzeni klasowej i szkolnej wspomagająca edukację włączającą.
- Tworzenie pozytywnego klimatu w szkole na rzecz uczniów ze SPE.
- Rola wychowawcy w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów.
- Rola i zadania nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny.
- Sposoby na tworzenie sieci współpracy nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze SPE.
- Formy udzielania uczniom, nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
- Konstrupwanie IPETu i WOPFu.
- Zajęcia rewalidacyjne- organizacja zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.
- Pomoc psychologicno-pedagogiczna z wykorzytsaniem narzędzi TIK.

Szkolenie 2: Metodyka pracy z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia w edukacji włączającej. 8h (webinar + prezentacja)

- Przegląd metod najczęściej stosowanych w pracy z uczniami ze SPE.
Metoda Ośrodków Pracy
Metoda behawioralna
Trening Umiejętności Społecznych
Metod stacji zadaniowych
Metoda Praktycznego Działania
Metoda Sketchnotingu.
- Metoda TIK- narzędzia pozwalające na konstruowanie dostosowanych interaktywnych ćwiczeń.
platformy w gotowymi materiałami
platformy pozwalające na tworzenie interaktywnych ćwiczeń, zadań i materiałów edukacyjnych
edukacyjne, wirtualne quizy, testy i sprawdziany.
geniallne zadania
- Sposoby na samodzielne uczenie się i organizację własnej pracy.
kursy online
odwrócona lekcja
sketchnoting
mapy myśli
- Wykorzystanie gier, gadżetów edukacyjnych i zabawek w edukacji włączającej. (spinnery, gry planszowe, klocki, maty edukacyjne, roboty i inne).

Spotkanie 3: Wygeneruj sobie kartę pracy i zadanie, czyli dostosowanie metod wspierania rozwoju i nauczania do możliwości oraz potrzeb dziecka. 8h (webinar + samouczki, prezentacja)

- Na czym polega indywidualizacja pracy z uczniami ze SPE.
- Różnice między indywidualizacją a dostosowaniem.
- Narzędzia TIK wspomagające indywidualizację pracy z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia.
- Darmowe, webowe generatory do konstruowania zindywidualizowanych, dostosowanych do potencjału ucznia kart pracy, ćwiczeń i gier.
- Przygotowanie wizualizacji ułatwiających uczniowi przyswojenie i zapamiętanie materiału w zróżnicowanej klasie.

Spotkanie 4: Współpraca z rodziną dziecka oraz współpraca interdyscyplinarna – praktyczne wskazówki. (webinar + prezentacja, wakelet)

- Rodzic- ekspert w zakresie funkcjonowania i określania potrzeb ucznia.
- Sposoby wsparcia rodziców.
- Sposoby na gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych.
- Współpraca przy konstruowaniu dokumentacji ucznia.
- TIKowy niezbędnik rodzica, czyli jakie narzędzia powinien znać rodzic, by móc towarzyszyć uczniowi w cyfrowym świecie.


Plan szkolenia:
Czas: miesiąc/ listopad 2020
4 moduły tematyczne- co tydzień inny moduł.

Szkolenie dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Termin: listopad

I moduł: 3 listopada
II moduł: 10 listopada
III moduł: 17 listopada
IV moduł: 24 listopada

Czas trwania: Każdy moduł trwa 8h dydaktycznych. 4 h szkolenie online plus 4 h w formie pracy indywidualnej z samouczkiem i udostępnionymi materiałami.
Odbiorcy: Beneficjentem szkolenia są nauczyciele szkoły ogólnodostępnej, w której uczą się uczniowie ze SPE.
Podczas szkoleń wykorzystywane będą bezpłatne narzędzia, platformy, aplikacje i programy webowe. Kursanci oprócz udziału w szkoleniu online otrzymają materiały szkoleniowe.
Korzystać będziemy z otwartych zasobów edukacyjnych, w tym z :
- blogów
- stron internetowych
- publikacji
- platform edukacyjnych
- dostępnych wypracowań i bazy dobrych praktyk.
Prowadzące bazować będą na materiałach własnych, opracowanych przez siebie publikacjach, scenariuszach zajęć, materiałach edukacyjnych oraz na materiale publikowany na blogu www.specjalni.pl, którego są autorkami.
Materiały szkoleniowe przygotowane zostaną w formie elektronicznej i udostępnione za pomocą wirtualnych narzędzi takich jak padlet, wakelet i inne.
Środki dydaktyczne i sprzęt użyty podczas szkoleń.
clickmeeting
laptop
tablety
dostęp do sieci wi-fi

Przewidywane efekty po ukończeniu szkoleń.
Uczestnicy po szkoleniu:
- znają podstawowe terminy i akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych,
- rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie,
-konstruują odpowiadające potrzebom uczniów IPETy i WOPFu,
- wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej,
- stosują w edukacji i terapii uczniów ze SPE nowoczesne technologie i konstruują przy ich użyciu zindywidualizowane materiały edukacyjne,
- współpracują ze specjalistami i rodzicami w celu efektywności podejmowanych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.

Cena szkolenia: 300 zł `

Zapraszam serdecznie!

Organizacja szkolenia:
Zapisz się na szkolenie.
Opłać swój udział na konto:
PKO BP : Zyta Czechowska 64 1020 4128 0000 1402 0012 5807
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zgłoszenie na szkolenie- Edukacja włączająca
Kiedy otrzymasz dostęp?
Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty, otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.
Zaświadczenie: Uczestnicy otrzymują e-.mailowo linki do szkolenia i materiały. Proszę o wpisanie adresu email. Zaświadczenia wysyłane pocztą e-mailową na adres wskazany w formularzu po potwierdzeniu płatności za pakiet i po szkoleniu. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny: 668348494 *
Dane osobowe: imię i nazwisko
Adres email. *
Wystawiamy fakturę? *
Dane do wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres lub dane placówki z NIP-em) *
Dane do wystawienia zaświadczenia- imię i nazwisko
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z procedurami określonymi w kolejnym punkcie niniejszego formularza * *
Przetwarzanie danych osobowych Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl, z siedzibą w Bogdanowie 32,64-600 Oborniki.2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:- organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;- prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;- archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;- marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art.6 ust. 1 lit. a) RODO;- dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:- organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;- firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;- procesorom na podstawie art. 28 RODO.4. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;- przenoszenia danych;- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wniesienia skargi do organu nadzorczego. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy