แบบสอบถามข้อมูลสถานประกอบการที่บัณฑิตทำงาน

แบบสอบถามนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลใดๆ
กับการทำงานของบัณฑิต ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลบัณฑิต

  โปรดกรอกตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย "-" (ขีด)
  This is a required question
  This is a required question
  โปรดกรอกตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย "-" (ขีด)
  This is a required question
  โปรดกรอกอีเมล์หัวหน้างาน
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  โปรดกรอกตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย "-" (ขีด)
  This is a required question
  โปรดกรอกอีเมล์หัวหน้างาน
  This is a required question