แบบสอบถามการบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบ T&V System
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต่อการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ *
จังหวัด *
Your answer
1. ท่านได้มีการมอบหมายบุคคลหรือกลุ่ม/ฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (เจ้าภาพ) ในการขับเคลื่อนระบบ T&V System *
2. ในภาพรวมท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ในระดับเขตและศูนย์ปฏิบัติการมีความเข้าใจระบบ T&V System ในระดับมากน้อยเพียงใด *
ระดับ 1 น้อยที่สุด
ระดับ 5 มากที่สุด
3. องค์ประกอบ/กิจกรรมใดในระบบ T&V System ที่ท่านคิดว่ายังไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนมากที่สุด
4. ท่านคิดว่าจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบ T&V System ให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร (ระบุ) *
Your answer
5. ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ได้มีการสรุปข้อมูลเพื่อค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเขตและจังหวัดที่รับผิดชอบหรือไม่ *
5.1 ถ้ามี ด้านสมรรถนะ (ระบุ)
Your answer
5.2 ด้านวิชาการ (ระบุ)
Your answer
5.3 ด้านแผนงาน/โครงการ (ระบุ)
Your answer
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms