แบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าชมนิทรรศการ กลุ่มสหเจ้าพระยา
๑ ทศวรรษการศึกษา สพม.๕ ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝัน ๓ H ครั้งที ๒
คอลัมน์ที่ 1
แถวที่ 1
Clear selection
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป *
เพศ
*
สถานะของผู้เข้าชมนิทรรศการ
๑.ความเหมาะสมของสถานที่ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
๒. บรรยากาศของการจัดนิทรรศการ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
๓. รูปแบบการจัดนิทรรศการ/การแสดงผลงาน *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
๔. ความรู้ที่ได้รับจาการเข้าชมนิทรรศการ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
๖. การนำความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
๗. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการเข้าชมนิทรรศการ *
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy