แบบประเมินผลการเรียนการสอนครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

นางจิตตวดี มีเครือรอด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
  2. ผู้สอนมีการชี้แจงผลการเรียน/ตัวชีวัดและแผนการจัดการรู้ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน
  3. ผู้สอนมีการเตรียมการสอนหรือเอกสารประกอบการสอน
  4. เอกสารประกอบการสอนเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
  5. ผู้สอนมีรูปแบบกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
  6. ผู้สอนมีการนำเทคโนโลยีมรใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
  7. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
  8. ผู้สอนมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการสื่อความหมายกับผู้เรียน
  9. ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน
  10. ผู้สอนสามารถตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
  11. ผู้สอนมีเทคนิคหรือกระบวนการเสริมแรงที่เหมาะสม
  12. บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการใฝ่รู้ของผู้เรียน
  13. ผู้สอนมีการสรุปแนวคิดสำคัญในเรื่องที่สอน
  14. ผู้สอนมีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
  15. การตรงต่อเวลาของผู้สอน
  16. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  17. ผู้สอนวางตัวเหมาะสม
  18. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  19. ความพึงพอใจในองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
  20. ความพึงพอใจในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question