แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ สำนักทะเบียนและวัดผล
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพ *
2.ตำแหน่ง *
3. การศึกษา *
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและวัดผล
โปรดเลือกลงในช่องระดับความคิดเห็นของแต่ละท่านพิจารณาแล้วว่าตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดข้อเดียว

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1= น้อยที่สุด

ส่วนทะเบียนนิสิต (ระบบรับสมัครนิสิต, ระบบฐานข้อมูลนิสิต, ระบบลงทะเบียน) เว็บไซต์ reg.mcu.ac.th
1. ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว สะดวกต่อการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การใช้งานเป็นหมวดหมู่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของระบบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความสะดวกและรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความทันสมัย น่าสนใจ เป็นปัจจุบัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. สามารถนำไปใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานรับผิดชอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลของผู้ใช้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. สะดวกในการปรับปรุงแก้ไขในระยะยาว ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. การให้คำแนะนำและการแก้ปัญหา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms