แบบสอบถามผู้บริหาร ในหน่วยงาน/บริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนในการใช้บัณฑิต

โครงการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question