แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ข้อชี้แจง : กรุณาประเมินความพึงพอใจในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานะ *
2. ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
3. กลุ่มงานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ อัธยาศัยดี และเป็นมิตร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ให้บริการด้วยด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.6 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงานทุกช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อ ขอรับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนให้บริการ
2.1 มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจนมีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสมรวดเร็ว คล่องตัว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานได้จริง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 ติดต่อประสานงาน ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้สะดวกไม่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เช่น เว็บไซต์ คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 มีเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 มีคู่มือ/หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 มีการให้บริการตอบข้อหารือ/ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สะดวกและรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 ให้ความรู้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย(ประชุม/สัมมนา/อบรม) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
5.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เต็มใจให้บริการ เอาใจใส่และพยายามช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.2 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีการชี้แจงความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรฐาน สกอ. และนำไปสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.3 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service