แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
ข้อชี้แจง : กรุณาประเมินความพึงพอใจในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.สังกัด *
2. สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจนมีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสมรวดเร็ว คล่องตัว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานได้จริง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ติดต่อประสานงาน ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้สะดวกไม่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านเจ้าหน้าที่
2.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 มีความสุภาพเป็นมิตร เอาใจใส่กระตือรือร้น และพร้อมในการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 การจัดสถานที่ทันสมัย มีระเบียบสะอาดสวยงาม และเอื้อต่อการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เช่น เว็บไซต์ คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 มีเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 มีคู่มือ/หลักเกณฑ์ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 มีการให้บริการตอบข้อหารือ/ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สะดวกและรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 ให้ความรู้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย(ประชุม/สัมมนา/อบรม) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 มีการสรุปรายงานผลการประชุม/สัมมนา/อบรม ครบถ้วนถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.5 มี web site ให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
5.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เต็มใจให้บริการ เอาใจใส่และพยายามช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5.3 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีการชี้แจงความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนำไปสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5.4 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse