แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำชี้แจง แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด

แบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ /หน่วยงานใช้บัณฑิต
ตอนที่ 2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย / ลงใน  หรือข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-Mail
Your answer
2. ประเภทของหน่วยงานท่าน
3. ความต้องการด้านคุณวุฒิของบัณฑิตในหน่วยงานของท่าน
4. ท่านรู้จักหลักสูตรวิศวกรรมอาหารหรือไม่
อนึ่งหากท่านไม่รู้จัก สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร) จากลิงค์ http://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/file/graduate/01/food_mn2556.pdf และหลักสูตรปริญญาเอก (สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร) จากลิงค์ http://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/file/graduate/01/food_dn2556.pdf หรือหากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร กรุณาให้ข้อมูลการติดต่อ เพื่อทางภาควิชาสามารถดำเนินการจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรไปยังท่านหรือผู้เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล
Your answer
สถานที่ติดต่อ
Your answer
เบอร์โทร
Your answer
E-mail
Your answer
4. สาขาวิชาที่ต้องการของบัณฑิตในหน่วยงานของท่าน
5. ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมอาหารระดับบัณฑิตศึกษาควรมีความรู้และทักษะในด้าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่จำเป็น
เครื่องจักรกลอาหาร
กระบวนการผลิตอาหาร
ความปลอดภัยอาหาร
สมบัติทางเคมี-กายภาพของอาหาร
ระบบการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร
ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการผลิต
เทคโนโลยีทางชีวภาพ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms