แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตกพรมในภาพรวม (สำหรับประชาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจฯ มีทั้งหมด ๒ ส่วน โดยขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดกรอกข้อมูลทั่วไป และระดับความพึงพอใจในการดำเนินงาน  โดยทำเครื่องหมาย  ( / ) ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  
เพศ *
อายุ *
หมู่ที่ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตกพรมในภาพรวม
ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ท่อ ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ ในระดับใด
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การลอกวัชพืชในลำน้ำ การปลูกป่า การบริหารจัดการขยะ ในระดับใด
งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นตำบลตกพรม ในระดับใด
งานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ตกพรม ในระดับใด
งานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับใด
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การนันทนาการและการกีฬา ในระดับใด
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เช่น การประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในระดับใด
การการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับใด
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในระดับใด
การให้บริการของ ทต.ตกพรมมากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครับ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy