แบบประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.personnel.rmutk.ac.th
สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ทางหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ช่วงอายุ *
ประเภทบุคลากร *
คณะ/หน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 คะแนนความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้ท่านเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
การจัดข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่
รูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ภาษาเข้าใจง่าย อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน
ความพึงพอในในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms