แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
ข้อที่ 1 สถาณะผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่ 2 คณะ/หน่วยงาน
ข้อที่ 3 ความถี่ในการใช้บริการ
ข้อที่ 4 ระดับความพึงพอใจ (เกณฑ์การประเมิน)
1. ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 บรรยากาศและสถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.2 ความพร้อมของซอฟแวร์ โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน
1.3 ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
1.4 ความพร้อมและสมบูรณ์ของเครื่องคอมฯ
1.5 ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ แสงสว่าง เป็นต้น
1.6 ความพร้อมของอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
1.7 ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
1.8 ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ
1.9 ความสะอาดของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Clear selection
2. ด้านงานบริการระบบเครือข่าย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ระบบเครือข่ายในห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการเรียนการสอน
2.2 ความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
2.3 สัญญาณไวไฟห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการใช้งาน
Clear selection
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่หลักสูตร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 การตอบข้อซักถาม ให้ความช่วยเหลือและการให้คำปรึกษา แนะนำ
3.2 ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้น
3.3 กิริยาวาจาสุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
3.4 ความรวดเร็วในการติดต่อและการให้บริการ
Clear selection
4. ปัญหาที่ท่านพบในการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้
4.2 โปรแกรมต่างๆ ขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้
4.3 ใช้งาน Internet ไม่ได้
Clear selection
5 ด้านกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการให้บริการ/การร้องเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 มีขั้นตอนการให้บริการการร้องเรียนที่ชัดเจน
5.2 ระบบแจ้งปัญหาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/การร้องเรียน https://goo.gl/vo3FUx
5.3 ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
5.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
Clear selection
ข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขและคำร้องเรียนในการใช้งาน
5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ
5.3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse