රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ I පන්තියේ නිලධාරීන්ගේ කාර්යාක්ෂමතා කඩඉම නිදහස් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහන.
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ 1 පන්තියේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම නිදහස් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා අයදුම් කිරීමට අපේක්ෂිත නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් මෙම ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර SUBMIT කිරීමට කටයුතු කරන්න.
නම *
Your answer
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය *
Your answer
කාර්යාලයීය ලිපිනය *
Your answer
ජංගම දුරකථන අංකය *
Your answer
ෆැක්ස් අංකය
Your answer
විද්‍යුත් තැපෑල
Your answer
රාජ්‍ය සේවයේ ස්වභාවය
ආයතන ප්‍රධානියාගේ නම හා තනතුර
Your answer
තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව SUBMIT කරන්න.
තාක්ෂණික ගැටළු වේ නම් 076 331 53 57 මඟින් සුදේශ් මහතා අමතන්න.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service