แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
1.ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว *
1.2 ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ *
1.3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง *
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการด้วยสื่อต่าง ๆ *
1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน *
1.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ ( การประสานงาน / การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ / แนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรม รวมทั้งการให้บริการเป็นรายบุคคล เช่น การเบิกจ่ายเงิน การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการด้านยานพาหนะ การให้บริการในห้องสมุด การให้บริการห้องประชุม ฯลฯ โดยให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้วยความเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ ) *
1.7 ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม *
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำ และน้ำเสียงสุภาพ *
2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ *
2.4 ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ *
2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ *
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่นทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เป็นต้น *
3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ / การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ *
3.3 ความพอเพียงของอุปกรณ์ / เครื่องมือ / สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่นั่งคอย เป็นต้น *
3.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น call center ตู้ ป ณ. Website เป็นต้น *
3.5 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ หรือสถานที่จัดกิจกรรม *
4. ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ *
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ *
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน *
5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy