แบบสอบถามความพึงพอใจ MSU IT Exit-Exam

โครงการอบรม หลักสูตร "การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ 2559"

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ( กรุณาเลือกข้อหน้าข้อความต่อไปนี้ให้ตรงกับท่านให้มากที่สุด)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

  ( กรุณาทำเครื่องหมาย "ถูก" หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
  1. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
  2. ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการที่ชัดเจน
  3. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1. การอบรมมีกระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน
  2. ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม
  3. เนื้อหาของการอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ของ MSU IT Exit Exam
  4. สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการอบรม
  Please enter one response per row
  1. วิทยากรอธิบายหลักเกณฑ์การทดสอบและวัตถุประสงค์ของการทดสอบMSU IT Exit Exam ได้ชัดเจน
  2. หลักสูตรอบรมที่ท่านอบรมนี้ความประทับใจและมีความคุ้มค่า
  3. หลักสูตรอบรมที่อบรมสามารถนำไปพัฒนาการทำงาน/การเรียน
  Please enter one response per row