แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 ประเภทวิชา
1.3 ระดับชั้น
คำชี้แจง ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่อง ตามความเห็นของท่านที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
2.1 สื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน
2.2 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับบทเรียน
2.3 ภาพของสื่อการเรียนรู้ชัดเจน เข้าใจง่าย
2.4 ภาษาที่ใช้ในสื่อการเรียนรู้เข้าใจง่าย
2.5 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรในสื่อการเรียนรู้เหมาะสม
2.6 ความสะดวกในการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
2.7 สามารถนำความรู้ในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ไปใช้ประโยชน์
2.8 นำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ไปใช้ในชีวิตจริง
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms