அன்புள்ள வாசகர்களே,
விமர்சனங்களே நம்மை மேம்படுத்தும். அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தும். வாசகர்களாகிய உங்களுக்கு சிறப்பான சேவை செய்ய விரும்புகிறோம். அதற்கு தங்களுடைய உண்மையான பதில்கள் பெரிதும் உதவும். கீழ்க்கண்ட சில கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க வேண்டுகிறோம்.
நம் இணையதளத்தின் தற்போதைய லே-அவுட்டுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் மதிப்பெண் (100-க்கு) *
எழுத்து நடைக்கு நீங்கள் அளிக்கும் மதிப்பெண் *
வாக்கிய அமைப்பு / எழுத்துப் பிழை இன்றி இருத்தலுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் மதிப்பெண் *
வாசகர் கருத்து நெறியாள்கைக்கு (comments moderation) நீங்கள் அளிக்கும் மதிப்பெண் *
செய்திகளை உடனுக்குடன் பதிவேற்றம் செய்தலுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் மதிப்பெண் *
Content related Issue
Your answer
Security issue with website
Security issue with website
Your answer
Page not loading
Security issue with website
Your answer
User experience issue
Security issue with website
Your answer
தங்களின் மேலான விமர்சனமே எங்களை மென்மேலும் மேம்படுத்திக் கொள்ள உதவும். உங்களுக்கு தரமான செய்திகளை வழங்க உதவுங்கள். இன்னும் என்னென்ன மாற்றங்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்
Your answer
Email ID:
Your answer
Mobile:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.