แบบประเมินเว็บไซต์

5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, , 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
  ความสะดวก  ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)
  ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
  Please enter one response per row
  ถูกต้อง ครอบคลุม  ชัดเจน 
  นำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อนำเสนอด้วยตนเอง
  ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
  ความทันสมัย
  มีประโยชน์
  มีแหล่งอ้างอิงข้อมูล 
  Please enter one response per row
  This is a required question