แบบทดสอบหน่วยที่ 4 พันธุกรรม 1
ชื่อ-นามสกุล
1. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม *
1 point
2. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ *
1 point
3. อัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยในรุ่น F2 จากการทดลองของเมนเดลคือข้อใด *
1 point
4. ถ้า T แทนแอลลีลที่มีลักษณะเด่น และ t แทนแอลลีลที่มีลักษณะด้อย พ่อ แม่ที่มีจีโนไทป์ Tt และ tt ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสแสดงลักษณะอย่างไร *
1 point
5. ฟีโนไทป์ หมายถึงข้อใด *
1 point
6. ข้อใดคือฮอมอไซกัสโดมิแนนท์(homozygous dominant) *
1 point
7. ถ้าผสมถั่วเมล็ดเรียบสีเหลืองที่เป็น homozygous dominance กับถั่วเม็ดขรุขระสีเขียวที่เป็น homozygous recessive จะได้ลูก F1 ถ้านำลูกรุ่น F1 ผสมกันเอง จะได้ลูกรุ่น F2 เมล็ดเรียบสีเหลือง : เมล็ดเรียบสีเขียว : เมล็ดขรุขระสีเหลือง : เมล็ดขรุขระสีเขียว ในอัตราส่วนเท่าใด *
1 point
8. AaBb ผสมกับ aabb ลูกที่ได้จะมีจีโนไทป์เป็นแบบใดได้บ้าง *
1 point
9. สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของทาลัสซีเมียที่เหมือนกัน โอกาสที่ลูกคนแรกจะเป็นทาลัสซีเมียมีเท่าใด *
1 point
10. ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ O แม่มีเลือดหมู่ AB ลูกของพ่อแม่คู่นี้มีเลือดหมู่ใดได้บ้าง *
1 point
11. ถ้าพ่อมีเลือดหมู่ O แม่มีเลือดหมู่ A ลูกของพ่อแม่คู่นี้มีเลือดหมู่ใดได้บ้าง *
1 point
12. พ่อและแม่ต้องมีเลือดหมู่ใด โอกาสลูกที่เกิดมาจึงมีเลือดได้ทั้ง 4 หมู่ คือ หมู่ A B AB และหมู่ O *
1 point
13. ถ้าแม่มีจีโนไทป์เป็น IAIB พ่อมีจีโนไทป์เป็น IBi จะมีโอกาสมีลูกที่มีเลือดหมู่ B คิดเป็นร้อยละเท่าใด *
1 point
14. “สามีภรรยาคู่หนึ่งมีบุตรโดยการทำเด็กหลอดแก้วที่คลินิกผู้มีบุตรยากแห่งหนึ่ง โดยระบุความประสงค์ที่ใช้อสุจิและเซลล์ไข่ของตนเอง ต่อมาตรวจเลือดบุตรพบว่ามีเลือดหมู่ AB แต่พ่อและแม่มีเลือดหมู่ A จึงฟ้องร้องคลินิกดังกล่าวว่า ดำเนินการผิดพลาด”จากข้อมูลข้างต้น เด็กเป็นบุตรทางสายเลือดของคู่สามีภรรยานี้หรือไม่ *
1 point
15. ลักษณะพันธุกรรมของคนในข้อใดที่มียีนด้อยควบคุมอยู่บนโครโมโซม X *
1 point
16. ลักษณะตาบอดสีพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะเหตุใด *
1 point
17. หญิงเป็นพาหะโรคฮีโมฟิเลีย แต่งงานกับชายปกติ โอกาสที่ลูกชายจะเป็นโรคฮีโมฟิเลียคิดเป็นร้อยละเท่าใด *
1 point
18. 1 นิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง *
1 point
19. การเชื่อมสายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สายให้ติดกัน โดยไนโตรจีนัสเบสจะมาเข้าคู่กัน ข้อใดถูกต้อง *
1 point
20. โมเลกุล DNA ประกอบด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย และถ้าพอลินิวคลีโอไทด์สายหนึ่งมีลำดับเบสเป็น A C G T C A G พอลินิวคลีโอไทด์ของสายที่เป็นคู่กันจะมีลำดับเบสเป็นอย่างไร *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy