สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานแรงงานจังหวัด *
ระบุสำนักงานแรงงานจังหวัดส่งแบบฟอร์มนี้
จำนวนแบบสอบถาม *
ระบุจำนวนแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน *
หน่วยนับ (ฉบับ)
Your answer
คิดเป็นร้อยละ *
ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นหน่วยงานราชการ *
จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นหน่วยงานราชการ *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นสถาบันการศึกษา *
จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นสถาบันการศึกษา *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นองค์กรเอกชน *
จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบเป็นองค์กรเอกชน *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
จำนวน (แห่ง)
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
ร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งออกไป
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ตอบ อื่น ๆ *
โปรดระบุหน่วยงาน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ที่ได้รับมาก *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ที่ได้รับมาก *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ที่ได้รับปานกลาง *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ที่ได้รับปานกลาง *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ที่ได้รับน้อย *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านประโยชน์ที่ได้รับน้อย *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเนื้อหาสาระที่ได้รับมาก *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเนื้อหาสาระที่ได้รับมาก *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเนื้อหาสาระที่ได้รับปานกลาง *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเนื้อหาสาระที่ได้รับปานกลาง *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเนื้อหาสาระที่ได้รับน้อย *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านเนื้อหาสาระที่ได้รับน้อย *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจมาก *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจมาก *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจปานกลาง *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจปานกลาง *
ร้อยละ
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจน้อย *
จำนวน
Your answer
ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดด้านความพึงพอใจมีความพึงพอใจน้อย *
ร้อยละ
Your answer
มีผู้ที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น *
จำนวน (คน)
Your answer
มีผู้ที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนบทสรุปผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามนำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่นำเนื้อหาสาระส่วนตารางภาคผนวกจังหวัดไปใช้ประโยชน์ *
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนบทสรุปผู้บริหาร *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสภาพเศรษฐกิจจังหวัด *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนสถานการณ์แรงงาน *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจเนื้อหารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดส่วนตารางภาคผนวก *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
ร้อยละ
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
จำนวน (คน)
Your answer
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
ร้อยละ
Your answer
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงรูปแบบที่ควรปรับปรุง ได้แก่
ระบุ
Your answer
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงเนื้อหาสาระที่ควรปรับปรุง ได้แก่
ระบุ
Your answer
ถ้าตอบว่าควรปรับปรุงเนื้อหาด้านอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุง ได้แก่
ระบุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service