แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลวังศาลา
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังศาลา เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้มาขอรับบริการ
โปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ
1.เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา *
4.อาชีพ *
เรื่องที่ขอรับบริการ *
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลวังศาลา จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
Clear selection
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชัดเจน
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ระบบการให้บริการ
อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy