ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံံံံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ (Bursary Application Form)
This bursary is for students who:
1. Has qualified for a University course.
2. Have not received financial help from elsewhere.
3. Has consistent good performance in high school (Email a copy of high school results to ysloh@songkids.org, remember to reference applicant name and orphanage)
ဤေလွ်ာက္လြာပံုစံသည္ တဣသိုလ္သို့တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
ရည္စူးျပီးျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ျပီးေငြေၾကးမတက္နိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို
အထူးဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္
ေက်ာင္းတြင္ပညာေရးထူးခၽြန္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿဖည့္စြက္ျပီးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို
မိမိဆယ္တန္းေအာင္ စာရင္း အမွတ္နွင့္တကြ (ysloh@songkids.org) သို ့ေပးပို ့ရမည္ျဖစ္သည္။
အမည္- (Name) *
Your answer
အသက္- (Age) *
Your answer
ေဂဟာအမည္-(Name of Orphanage) *
Your answer
ေဂဟာလိပ္စာ- (Address of Orphanage) *
Your answer
ေဂဟာဦးစီးမွဴးအမည္ - (Name of Orphanage Leader) *
Your answer
ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္- (Contact Number) *
Your answer
မိမိတက္ေရာက္မည့္ဘာသာရပ္-(What program of studies are you interested in?) *
Your answer
ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံံံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားရသည့္အေၾကာင္းအရင္း-(Short write up about yourself and your aspirations) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.