Epilepsy Foundation Quality Assurance Form (Creole)

Please fill out this form so we know how we performed in assisting you and your family

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  Eske kote Navigasyon a te ye a fasil pou jwen?
  Eske ou te jwen bon paking le ou vin?
  Eske etablisman te pwop epi prezantab?
  Eske zon kote navigate-a te ye a gen ase siy ki ede ou jwen kote a?
  Si ou te gen pou rete tann pou wè yon navigatè, eske ou te oblije tann mwens pase 30 minit?
  Eske ou ta rekòmande sèvis navigasyon nan etablisman sa bay yon zanmi?
  Please enter one response per row
  Eske badj idantifikasyon navigatè a vizib klèman?
  Eske navigatè te baou bon jan?
  Eske navigatè te bay ou bon esplikason de pwosesis enskripsyon sa?
  Eske navigatè a te gen bon konesans de sit wèb la?
  Eske ou te chwazi asirans sante ou nan sit web la?
  Eske eksperyans ou avèk navigatè sa te yon eksperyans pozitif?
  Please enter one response per row
  Eske sit web Asirans Sante a te fasil pou te konprann?
  Eske ou te kapab navige sou sit wèb la Asirans Sante Marketplace san yo pa gen nenpòt pwoblèm teknik?
  Eske plan asirans sante yo sou sit web Marketplace la gen you bon explikason?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question