KVARNER PLIVA 2024 Klimno 22/6/ at 10:00
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
PREPLAVAJ VALU
Propozicije / Propositions

Plivački maraton PREPLAVAJ VALU, Klimno-Čižići (1500 m)
Dječije utrke / Kids Competitions  (50-25 m)

Organizator:
USR Kivna i KDP Primorje

Mjesto, datum i vrijeme održavanja natjecanja:
Klimno, 22.6.2024. start u 10:00

Opis i karakteristike staze na kojoj se održava natjecanje:
Utrke na 1500m starta  u moru ispred mula u mjestu Klimno. Pliva se 1500 m pravocrtno do mula u mjestu Čižići, kako je to označeno na snimci.
Plivače kontrolira sudac iz brodice, a prate ih brodice iz kojih se kontroliraju svi natjecatelji.
Dječja utrka za djecu rođenu 2012. do 2017. (Djeca 1: 50 m) i 2018 i m mlađe (Djeca 2: 25 m) za koju je dozvoljena pratnja roditelja, odnosno iskusnog plivača. Pliva se u ispred mula u Čižićima.

Program i satnica natjecanja:
08:30 – Prijava natjecatelja na mulu Klimno
09:00 - ukrcaj i prijevoz plivača brodicama iz Čižića u Klimno za plivače koji žele ostaviti vozilo parkirano u Čižićima
09:45 – završetak prijava utrka 
09:50 – upute glavnog suca i prozivka plivača
10:00 – START UTRKE 1500 m (limit 60′) iz mora pored vrha mula Klimnona 
Napomena: nakon limita se natjecatelji koji nisu prošli ciljem, smatraju kupačima
11:15 – START dječje utrke na 50 i 25 m
11:30 - Čižići: marenda (meso s roštilja)
12:00 – Čižići: proglašenje pobjednika

Pravo sudjelovanja na natjecanju:
Utrka je otvorena za sve natjecatelje iz i izvan R. Hrvatske, licencirane i nelicencirane takmičare.

Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost; potvrđujući to online pravilno ispunjenom prijavom. Odgovornost nije prenosiva na organizatora natjecanja sukladno prihvaćanju izjave u nastavku. Za natjecatelje mlađe od 18 godina uz online prijavnicu potvrđuje se forma izjava roditelja/staratelja kojom se dopušta sudjelovanje maloljetnog natjecatelja na utrci. Maloljetnim osobama bez potvrđene online forme roditelja/staratelja neće biti dopušteno sudjelovanje na natjecanju. 

Prijava nastupa:
Prijaviti se može isključivo online formularom na web stranicama KDP Primorja:
www.kdp-primorje.hr
Natjecatelj ima pravo nastupa nakon što je pravilno ispunio online prijavnicu za nastup najkasnije 15 minuta prije početka natjecanja.

 Iznos pristojbe i način uplate:
Pristojba za utrku na 1500 m je 10 EUR za uplate prispjele do 18.6.2024. na USR Kivna  IBAN 
HR8324020061101161740, odnosno 15 EUR za naknadne uplate ili uplate pri registraciji neposredno prije utrke, dok je za dječju utrku na 25 i 50 m kotizacija 5 EUR.

 Opis priznanja i nagrada
Medalje za 3 prvoplasirana MUŠKARCA i ŽENE apsolutno i na temelju bodovnog sustava s koeficijentima koji se koriste za izračunavanje korigiranog vremena.
DJECA apsolutno dječaci i djevojčice po kategorijama
Prvih 70 prijavljenih natjecatelja u utrci na 1500 m dobivaju prigodne plivačke kape, a sva djeca prigodne medalje za sudjelovanje, osim prvoplasiranima koji dobivaju medalje za plasman.
Za sve natjecatelje osigurana je marenda s roštilja.

Ostalo:
Prilikom nastupa zabranjeno je:
- svaki fizički sukob na natjecanju (udaranje, potezanje natjecatelja i sl.)
- stajanje, odmaranje ili bilo kakav kontakt sa obalom, psihološkom branom ili brodicom iz pratnje 

Napomena:
Natjecatelji su obvezni nositi plivačke kapice s brojevima i koristiti sigurnosne plutače koje im osigurava organizator. U slučaju gubitka ili oštećenja moraju organizatoru nadoknaditi vrijednost kapice u iznosu od 15 EUR za kapicu i 30 EUR za sigurnosnu plivačku plutaču.
- U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava pravo izmjene propozicija, odnosno u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili u slučaju više sile, odnosno potpune nemogućnosti sigurnog plivanja, pravo na otkazivanje natjecanja bez obveze povrata uplaćene pristojbe.
- Organizator ima pravo izmjena i dopuna propozicija za natjecanje do samog starta utrke. 

Izjava u svezi GDPR odgovornosti:
Natjecatelj (roditelj/staratelj za maloljetne) prema odredbama GDPR uredbe dozvoljava organizatoru da javno objavljuje snimke, rezultate i opise s ove manifestacije, koji mogu sadržavati i njegov lik, odnosno ime s podacima koji su objavljeni u startnim listama.

Propositions: Swimming marathon PREPLAVAJ VALA, Klimno-Čižićia (1500 m / 50-25 m)

Organizer:
USR Kivna and KDP Primorje

Venue, date and time of the competition:
Klimno, 22.6.2024. start at 10:00

Description and characteristics of the course where the competition is held:
Races on 1500m start in the sea in front of the pier in Klimno. It is swam 1500 m rectilinear to the pier in Čižići, as indicated in the video. Swimmers are controlled by the referee from the boat, and are accompanied by boats from which all competitors are controlled. Children's race for children born from 2012 to 2017 (Children 1: 50 m) and 2018 and younger (Children 2: 25 m) for which it is allowed to accompany a parent or experienced swimmer. He swims in front of the mules in Čižići.

Program and schedule of the competition:
08:30 – Registration of competitors at the pier Klimno
09:00 - boarding and transport of swimmers by boat from Čižići to Klimno for swimmers who want to leave the vehicle parked in Čižići
09:45 – completion of race registration
09:50 – instructions of the chief referee and roll call of swimmers
10:00 – START OF THE RACE 1500 m (limit 60′) from the sea next to the top of the pier Klimno
Note: after the limit (60'), competitors who did not pass the finish line,  consider swimmers
11:15 – START of the children's race on 50 and 25 m
11:30  – Čižići  : brunch (grilled meat)
12:00 – Čižići: announcement of the winner

Right to participate in the competition:
The race is open to all competitors from and outside the Republic of Croatia, licensed and unlicensed competitors.

Each contestant performs at their own risk; confirming this online with a properly completed application. Responsibility is not transferable to the organizer of the competition in accordance with the acceptance of the statement below. For competitors under the age of 18, the online application form of a parent/guardian statement allowing the participation of a minor competitor in the race is confirmed. Minors without a confirmed online parent/guardian form will not be allowed to participate in the competition.

Registration:
Registration can only be submitted online on the Website of KDP Primorje: www.kdp-primorje.hr
The competitor has the right to perform after having properly completed the online application form no later than 15 minutes before the start of the competition.

 The fee and method of payment:
The fee for the 1500 m race is 10 EUR for payments received until 18.6.2024. to the USR Kivna  IBAN 
HR8324020061101161740, or 15 EUR for subsequent payments or payments when registering immediately before the race, while for the children's races at 25 and 50 m registration fee is 5 EUR.

Description of the recognition and awards
Medals for the 3 first-placed MEN and WOMEN absolutely and on the basis of the point system with the coefficients used to calculate the corrected time.
CHILDREN absolutely boys and girls according to categories
The first 70 registered competitors in the 1500 m race receive commemorative swimming caps, and all the children commemorative medals for participation, except for the first-place finishers, who receive place medals.
A barbecue lunch is provided for all competitors.

Other:
During the performance it is forbidden:- any physical confrontation in the competition (hitting, pulling competitors, etc.) - standing, resting or any contact with the coast, psychological dam or accompanying boat

Note:- Competitors are obliged to wear swimming caps with numbers and use safety buoys provided by the organizer. In case of loss or damage, the organizer must be compensated for the value of the cap in the amount of 15 EUR for the cap and 30 EUR for the safety swimming buoy.- In case of unforeseen circumstances, the organizer reserves the right to change the propositions, or in case of adverse weather conditions or in case of force majeure, or complete inability to swim safely, the right to cancel the competition without the obligation to refund the paid fee.- The organizer has the right to amend the propositions for the competition until the start of the race itself. 

Statement regarding GDPR liability:
The competitor (parent /guardian for minors) according to the provisions of the GDPR regulation allows the organizer to publicly publish recordings, results and descriptions from this event, which may also include his character, i.e. the name with the data published in the start lists.

Prihvaćam propozicije / I accept the propositions *
Required
Ime (Name) *
Prezime (Last name) *
Spol (Gender) *
Godina rođenja (YOB - Year of birth) *
Klub ili Grad (Club or City) *
Utrka  (Race) *
Izjava o odricanju odgovornosti organizatora
Statment of disclaimer of the organizer
Pažljivo sam pročitao /   I read carefully  *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy