ΕΡΕΥΝΑ - Ιδιωτικοποίηση
Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια των αναγκών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου δέκα λεπτά.
01. Φύλο
Clear selection
02. Ηλικία
03. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση
Clear selection
04. Εργασιακή σχέση
Clear selection
05. Σχολική μονάδα
Clear selection
06. Τόπος Εργασίας:
Clear selection
07. Βασικές σπουδές:
Clear selection
08. Επιπλέον σπουδές:
Σημειώστε όλα όσα ισχύουν
09. Ξένες Γλώσσες
Β1
Β2
Γ1
Γ2
Αγγλικά
Γαλλικά
Άλλη
Clear selection
10. Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης στο οποίο έφτασαν ο πατέρας σας και η μητέρα σας;
Μητέρα
Πατέρας
Δημοτικό
Απόφοιτος Δημοτικού
Απόφοιτος Γυμνασίου
Απόφοιτος Λυκείου
Αποφοίτησε από επαγγελματική ή τεχνική σχολή μετά το γυμνάσιο ή το λύκειο
Αποφοίτησε από κάποια Ανώτερη σχολή (Α.Τ.Ε.Ι.)
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Κάτοχος Διδακτορικού
11. Διαμένετε:
Clear selection
12(α). Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου στον τομέα της γενικής/επιστημονικής μόρφωσης
1.Καθόλου ικανοποιητικά 2. Ελάχιστα ικανοποιητικά 3. Μέτρια ικανοποιητικά 4. Αρκετά ικανοποιητικά 5. Απολύτως Ικανοποιητικά
Καθόλου ικανοποιητικά
Απολύτως ικανοποιητικά
Clear selection
12(β). Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου στον τομέα της ψυχοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης
1. Καθόλου ικανοποιητικά 2. Ελάχιστα ικανοποιητικά 3. Μέτρια ικανοποιητικά 4. Αρκετά ικανοποιητικά 5. Απολύτως Ικανοποιητικά
Καθόλου ικανοποιητικά
Απολύτως ικανοποιητικά
Clear selection
13. Συνολικά, πόσα έτη υπηρετείτε στο σχολείο όπου εργάζεστε σήμερα;
14α. Έτη προϋπηρεσίας - Ως ωρομίσθιος/-α:
14β. Έτη προϋπηρεσίας - Ως αναπληρωτής/-τρια:
14γ. Έτη προϋπηρεσίας - Ως μόνιμος/-η εκπαιδευτικός:
15α. Έχετε κάποια θέση στην διοικητική δομή εκπαίδευσης;
(υποδιευθυντής/τρια, συντονιστής εκπαιδευτικού Έργου, διευθυντής/τρια εκπαίδευσης, περιφερειακός/ή διευθυντής/ντρια)
Clear selection
15β. Εάν Ναι σημειώστε τη θέση
Clear selection
16. Θεωρείτε ότι οι αποδοχές από την εργασία σας αποτελούν στοιχείο που, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σας δραστηριότητα.
Clear selection
17. Ποιο είναι περίπου το συνολικό (από κάθε πηγή) μηνιαίο εισόδημα της οικογένειάς σας:
Clear selection
18. Έχετε να αποπληρώσετε δάνειο:
Clear selection
19. Κάνετε κάποια δεύτερη εργασία για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε οικονομικά;
Clear selection
20. Θεωρείτε τις σχέσεις σας με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών/τριών σας:
1. Απολύτως δυσαρεστημένος/η 2. Δυσαρεστημένος/η 3= Ούτε δυσαρεστημένος/η, ούτε ικανοποιημένος/η 4= Ικανοποιημένος/η, 5= Απολύτως ικανοποιημένος/η
Απολύτως δυσαρεστημένος/η
Απολύτως ικανοποιημένος/η
Clear selection
21. Πώς κρίνετε την εμπλοκή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στα ζητήματα συντήρησης και κάλυψης των λειτουργικών αναγκών του σχολείου σας;
1. Απολύτως δυσαρεστημένος/η 2. Δυσαρεστημένος/η 3= Ούτε δυσαρεστημένος/η, ούτε ικανοποιημένος/η 4= Ικανοποιημένος/η, 5= Απολύτως ικανοποιημένος/η
Απολύτως δυσαρεστημένος/η
Απολύτως ικανοποιημένος/η
Clear selection
22. Σε ποιο βαθμό είσαστε ικανοποιημένος/-η από την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης ως προς τους εξής τομείς:
1. Απολύτως δυσαρεστημένος/η, 2. Δυσαρεστημένος/η, 3. Ούτε δυσαρεστημένος/η, ούτε ικανοποιημένος/η, 4. Ικανοποιημένος/η, 5. Απολύτως ικανοποιημένος/η
1
2
3
4
5
Τακτικές αποδοχές (μισθός και επιδόματα)
Ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς
Σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Ημέρες εργασίας ετησίως
Clear selection
23. Είστε στην τρέχουσα περίοδο μέλος των συνδικαλιστικών σας οργάνων (Σύλλογοι Εκπαιδευτικών, Ε.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε.);
Clear selection
24. Πόσο συχνά συμμετέχετε:
1. Καθόλου, 2. Ελάχιστα, 3. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 4. Αρκετά, 5. Πάρα πολύ
1
2
3
4
5
στις γενικές συνελεύσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου (Ένωση δασκάλων / ΕΛΜΕ)
στις κινητοποιήσεις των πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων οργάνων: (π.χ. απεργίες, συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις κλπ.)
στις εκπαιδευτικές / επιστημονικές δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργάνων
Clear selection
25. Πώς επηρεάζουν, κατά τη γνώμη σας, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης το εκπαιδευτικό έργο;
1. Πολύ αρνητικά 2. Μάλλον αρνητικά 3. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά 4. Μάλλον θετικά 5. Πολύ θετικά
Πολύ αρνητικά
Πολύ θετικά
Clear selection
26. Παρακαλούμε θερμά δηλώστε τον βαθμό συμφωνίας σας ή διαφωνίας στις παρακάτω φράσεις, σημειώνοντας το αντίστοιχο κελί. - Α. Η δημόσια εκπαίδευση και η ιδιωτική εκπαίδευση – Γενικές αρχές
1=Διαφωνώ απολύτως, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ απολύτως
1
2
3
4
5
Α1. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση σε μια κοινωνία μπορεί να προσφέρεται ισοδύναμα τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς
Α2. Η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη υποχρέωση κάθε πολιτείας
Α3. Η έννοια της δημόσιας εκπαίδευσης θα πρέπει να ταυτίζεται με την έννοια της δωρεάν εκπαίδευσης
Α4. Η ιδιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί δυνατότητα επιλογής για κάθε πολίτη μιας χώρας στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσής του
Α5. Η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να προστατεύεται θεσμικά
Α6. Η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να προστατεύεται με ουσιαστικό τρόπο
Α7. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη μιας χώρας να επιλέγει τον φορέα παροχής εκπαίδευσης που επιθυμεί (ιδιωτικό ή δημόσιο)
Α8. Η δημόσια εκπαίδευση προστατεύει την αρχή της ισότητας σε μια κοινωνία
Α9. Η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με την κρατική εκπαίδευση
Α10. Η πολιτεία οφείλει να ελέγχει συστηματικά τους φορείς παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης
Α 11. Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των φορέων παροχής δημόσιας εκπαίδευσης
Α12. Η ιδιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα ενός εκπαιδευτικού συστήματος
Α13. Η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης έχει κατ’ αρχήν ιδεολογική βάση
Α14. Η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης είναι μια διεθνής τάση στο πλαίσιο του φιλελευθερισμού
Α15. Η παροχή εκπαίδευσης σε μια χώρα πρέπει να έχει κρατικό χαρακτήρα
Α16. Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί τον θεματοφύλακα της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση
Α17. Η Χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό
Α18. Η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να αξιοποιεί πόρους ΕΣΠΑ
Α19. Η δημόσια εκπαίδευση μπορεί να λαμβάνει χορηγίες
Α20. Πρέπει να γίνεται αναζήτηση πόρων από τις σχολικές μονάδες;
Clear selection
27. Παρακαλούμε θερμά δηλώστε τον βαθμό συμφωνίας σας ή διαφωνίας στις παρακάτω φράσεις, σημειώνοντας το αντίστοιχο κελί. - Β. Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα
1=Διαφωνώ απολύτως, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= Συμφωνώ, 5= Συμφωνώ απολύτως
1
2
3
4
5
Β1. Θεωρώ ότι στο πέρασμα του χρόνου αυξάνεται το ποσοστό ιδιωτικοποίησης της ελληνικής εκπαίδευσης
Β2. Στην ελληνική εκπαίδευση, σήμερα, υποκρύπτονται στοιχεία ιδιωτικοποίησης
Β3. Στην Ελλάδα η ιδιωτική εκπαίδευση λειτουργεί καλύτερα από τη δημόσια
Β4. Οι ελληνικές οικογένειες επωμίζονται πολύ υψηλό κόστος για την εκπαίδευση των παιδιών τους
Β5. Η ιδιωτική εκπαίδευση διαθέτει καλύτερες υποδομές και υλικοτεχνική υποδομή από τη δημόσια εκπαίδευση
Β6. Η ανάγκη για φροντιστηριακή εκπαίδευση υποβαθμίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης
Β7. Η ανάγκη για φροντιστηριακή εκπαίδευση υποβαθμίζει τον δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης
Β8. Θεσμικές ρυθμίσεις της ελληνικής πολιτείας στρέφουν τις οικογένειες προς την ιδιωτική εκπαίδευση
Β9. Η αύξηση της παρουσίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης οφείλεται στην αδυναμία της πολιτείας να προστατεύσει τη δημόσια εκπαίδευση
Β10. Θεσμικές ρυθμίσεις της ελληνικής πολιτείας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
Β11. Η φροντιστηριακή εκπαίδευση αποτελεί τον πιο ισχυρό παράγοντα ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης
Β12. Ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας εκπαίδευσης, της έχει αφαιρέσει τον δωρεάν χαρακτήρα της
Β13. Θεωρώ ότι συντελείται μια βίαιη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης
Β14. Η Ελλάδα αντιστέκεται ακόμα στη θεσμική ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
Β15. Η διεθνής τάση για ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης θα επηρεάσει σίγουρα και την Ελλάδα
Β16. Θα προτιμούσατε την ιδιωτική εκπαίδευση εάν την οικονομική επιβάρυνση του πολίτη αναλάμβανε το κράτος;
Clear selection
28. Παρακαλούμε θερμά δηλώστε τον βαθμό συμφωνίας σας ή διαφωνίας στις παρακάτω φράσεις, σημειώνοντας το αντίστοιχο κελί. - Γ. Παράγοντες που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
1
2
3
4
5
Γ1. Η ποσότητα της διδακτέας ύλης στα Προγράμματα Σπουδών
Γ2. Η δυσκολία της διδακτέας ύλης στα Προγράμματα Σπουδών
Γ3. Η έλλειψη διδακτικού προσωπικού
Γ4 Η ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής στα δημόσια σχολεία
Γ5. Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Γ6. Η δυσκολία των Πανελλαδικών εξετάσεων
Γ7. Η έλλειψη εμπιστοσύνης των γονέων στα δημόσια σχολεία
Γ8. Η φετιχοποίηση της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
Γ9. Η αδυναμία της πολιτείας να καλύψει με αποτελεσματικότητα τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης