แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2561
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองดีของสังคมและเพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย จิตใจงาม มีความซื่อสัตย์และมีมารยาทดี
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมในปีการศึกษาต่อไปเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อกิจกรรม 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการ
5
4
3
2
1
1. กระบวนการดำเนินงานและนโยบายของโรงเรียน
2. ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก
3. การมีส่วนร่วม และการให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
4. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ผนวกไว้ในการเรียนรู้ทุกประเภทของโรงเรียน
5. สร้างการรับรู้และยอมรับในโรงเรียน
6. การสร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ
7. กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน(คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน)
8. กำหนดวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
9. ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
10. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
งานโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service