การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "การตรวจแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้"
ชี้แจง***
1. ผู้ที่ทำแบบทดสอบเป็น 1) ข้าราชการ 2) พนักงานราชการ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าพนักงานแรงงาน "ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะพนักงานตรวจแรงงานเท่านั้น" รวมทั้งนิติกรของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานตรวจแรงงานด้วย ของหน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ เช่น ตำแหน่งธุรการ การเงิน และบัญชี ที่ไม่ต้องทำแบบทดสอบนี้
2. กรุณาตอบแบบทดสอบตามความเป็นจริง ให้แล้วเสร็จภาย ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น. หลังจากนั้นระบบจะปิดไม่สามารถทำแบบทดสอบได้

หมายเหตุ**
1. ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ข้อ โปรดทำแบบทดสอบเพียง 1 ครั้ง ให้ครบทุกข้อ แต่ละข้อเลือกเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น
2. ในกรณีที่ท่านทำแบบทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง กองคุ้มครองแรงงานจะนำคะแนนครั้งแรกมาคำนวณเท่านั้น
3. ข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ไม่ต้องทำข้อสอบ Pre - Test ในครั้งนี้

1.1 ชื่อหน่วยงาน *
1.2 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน *
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
Your answer
1.3 จำนวน "ข้าราชการ" ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานท่านที่เป็นพนักงานตรวจแรงงาน มีจำนวนทั้งหมดกี่คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เดือน พฤษภาคม 2562 (ใส่เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
1.4 จำนวน "พนักงานราชการ" ในหน่วยงานท่านที่เป็นพนักงานตรวจแรงงาน มีจำนวนทั้งหมดกี่คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เดือนพฤษภาคม 2562 (ใส่เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
1.5 ท่านเป็น..............ปฏิบัตหน้าที่เป็นพนักงานตรวจแรงงาน *
1.6 คำนำหน้าชื่อ *
1.7 ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
1.8 นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
1.9 ตำแหน่ง *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service