,,მწერალთა სახლის სტიპენდიები მთარგმნელებისთვის'' - განაცხადის ფორმა
ყველა ველის შევსება სავალდებულოა
1. გამომცემლობა
დასახელება
Your answer
საიდენტიფიკაციო კოდი და მისამართი
Your answer
ტელ. Email და ვებ-გვერდი
Your answer
პასუხისმგებელი პირი (სახელი, გვარი / თანამდებობა / ტელ.)
Your answer
საკონტაქტო პირი (სახელი, გვარი / თანამდებობა / ტელ.)
Your answer
2. სათარგმნად შერჩეული ნაწარმოები
ნაწარმოების კატეგორია
ნაწარმოების სათაური ორიგინალში და მისი ქართული თარგმანი - ანთოლოგიის შემთხვევაში დაურთეთ დეტალური აღწერილობა
Your answer
ავტორი
Your answer
ენა (ორიგინალის)
Your answer
გვერდების რაოდენობა
Your answer
3. მთარგმნელი (ხელშეკრულება / რეზიუმე / თარგმანის ნიმუში დანართის სახით)
იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადში წარმოდგენილი ინფორმაცია მთარგმნელის შესახებ შეიცვლება, აპლიკანტი ვალდებულია, დროულად აცნობოს მწერალთა სახლს აღნიშნულის შესახებ და წარმოადგინოს შესაბამისი განახლებული დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება/რეზიუმე/თარგმანის ნიმუში). მწერალთა სახლი უფლებას იტოვებს, დაზუსტდეს მთარგმნელის ჰონორარი.
სახელი, გვარი
Your answer
მისამართი
Your answer
ტელ.
Your answer
Email
Your answer
4. ნაწარმოების ქართული თარგმანი (გამოცემა)
გამოცემის სავარაუდო თარიღი
Your answer
გვერდების სავარაუდო რაოდენობა
Your answer
წიგნის ფორმატი
Your answer
წიგნის ყდა
ტირაჟი (პროექტი დაფინანსდება იმ შემთხვევაში თუ მითითებული ტირაჟი სრულად დაიბეჭდება ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე)
Your answer
თარგმანის ხარჯის დაფარვისთვის მწერალთა სახლიდან მოთხოვნილი თანხა ლარებში
Your answer
5. დამატებითი ინფორმაცია
დამატებითი ინფორმაცია და არგუმენტაცია, რომელიც თქვენი აზრით განაპირობებს აღნიშნული ნაწარმოების თარგმნისა და გამოცემის მნიშვნელობას (მიუთითეთ, რომელ უცხოურ ენებზე არის თარგმნილი აღნიშნული ავტორის / ავტორების ნაწარმოებები)
Your answer
თანადამფინანსებელი ორგანიზაციის სახელწოდება (არსებობის შემთხვევაში)
Your answer
პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში, წიგნში უნდა აღინიშნოს თანადაფინანსების წყარო: მწერალთა სახლი და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
თარიღი
Your answer
დანართი
- ნაწარმოების ავტორის მოკლე ბიოგრაფია.
- ნაწარმოების მოკლე ანოტაცია (პრემიები). ანთოლოგიის შემთხვევაში - დეტალური აღწერილობა (ავტორების და ნაწარმოებების მითითებით).
- საავტორო უფლებების მფლობელთან დადებული ხელშეკრულების ასლი (ორმხრივად ხელმოწერილი).
- მთარგმნელის რეზიუმე / CV (რეზიუმეში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული მთარგმნელობითი გამოცდილება).
- მთარგმნელთან დადებული ხელშეკრულების ასლი (ორმხრივად ხელმოწერილი).
- თარგმანის ნიმუში (არანაკლებ 3 გვერდისა) ორიგინალთან ერთად.
- აღნიშნულ პროექტში სხვა თანადაფინანსების წყაროს არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი ორგანიზაციის თანხმობის წერილი.
- განმცხადებელი გამომცემლობის ოფიციალური საბანკო რეკვიზიტები დამოწმებული ბანკის მიერ (საბანკო ანგარიშის მფლობელის სახელის, ბანკის დასახელების და მისამართის, IBAN, SWIFT მითითებით).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy