Formularz Zgłoszeniowy
Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku
Kościół Księży Pallotynów, Ulica Stefana Żeromskiego 6, Otwock 05-400
Tel. +48 661 546 882 E-mail: dyrektor@klhotwock.pl www.klhotwock.pl

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO KATOLICKIEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W OTWOCKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Humanistycznego, odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że naszego Liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej oraz że do szkoły przyjmowani są również kandydaci spoza Otwocka.
2. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną i ustala jej regulamin pracy.
3. Warunkiem przyjęcia do Katolickiego Liceum Humanistycznego jest wyznawanie wiary chrześcijańskiej.
4. Limit miejsc w klasach pierwszych czteroletniego Liceum, w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:
Klasa humanistyczna – dziennikarska – rozszerzony program nauczania do wyboru kandydata z: języka polskiego, historii, języków obcych do wyboru (język angielski, rosyjski, francuski), dodatkowo zajęcia żywego słowa, dykcji, teatralne, dziennikarskie, filozoficzne (redagowanie pism urzędowych, publicystycznych, naukowych, felietonów, strony internetowej, informacji na Facebooku. Itp.), ćwiczenia z retoryki i wystąpień publicznych, sztuka recytacji, chór, historia muzyki, przedsiębiorczość.
Klasa pierwsza ma liczyć około 15 osób. W przypadku dużego zainteresowania ilość miejsc może ulec zwiększeniu.
Klasa matematyczno- geograficzno- przyrodnicza – rozszerzony program nauczania matematyki, logicznego myślenia, geografii, biologii, chemii, przedsiębiorczości, elementy prawa i filozofii oraz innych zajęć wymienionych w klasie humanistycznej według zainteresowań kandydatów – klasa pierwsza ma liczyć około 10 osób.
5. Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły, w terminie do
10 kwietnia 2020 roku, kwestionariusza zgłoszenia do Katolickiego Liceum Humanistycznego (do pobrania na stronie internetowej – w zakładce rekrutacja), i wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nie podlega zwrotowi w wysokości określonej przez organ prowadzący, tj. 100 zł. Po tym terminie należy kontaktować się z dyrektorem szkoły, który podejmie decyzję o przyjęciu kandydata lub odmowie w miarę wolnych miejsc w szkole.
6. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania do naszego Liceum należy w dniach 21 czerwca – 25 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00 uzupełnić złożony kwestionariusz o następujące dokumenty:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, – kserokopię aktu urodzenia,
– zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: język polski, język obcy, biologia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka i innych. osiągnięć ucznia;
– załączenie innych osiągnieć ucznia;
– dwa podpisane zdjęcia;
– dokonanie w szkole wpłaty wpisowego; – podpisanie umowy edukacyjnej.
7. W przypadku większej liczby kandydatów niż limit miejsc, o przyjęciu do Liceum decyduje kolejność zgłoszeń i liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie następującego wzoru:
L = 20 x Ś + 0,25 x E + 100 x T
Ś – średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j. polski, j. angielski;
E – suma uzyskanych wyników (wyrażonych w procentach) ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu;
T – liczba posiadanych tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułów laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Innych osiągnieć kandydata.
8. W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
9. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja
uzupełniająca.
10. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
11. We wszystkich sprawach związanych z rekrutację można kontaktować się z sekretariatem szkoły oraz dyrektorem szkoły.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Zapoznałem/am się z Regulaminem *
DANE UCZNIA
Imiona *
Nazwisko *
Data i miejsce urodzenia (DD-MM-RRRR) *
PESEL *
Imię i Nazwisko Matki
Imię i Nazwisko Ojca
Adres zamieszkania *
Numer telefonu *
Jakim profilem klasy jesteś zainteresowany/-a? *
Języki Obce
Przedmioty Rozszerzone (Propozycja)
Zainteresowania
Informacja o ochronie danych osobowych

Okres przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia2016 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z poz. zm.) Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Szkoły adekwatnie do zakresu obowiązków. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa. Okresy przechowywania danych osobowych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.2017r., poz.59 z późn.zm). Przysługuje Państwu prawo dostępu treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do dyrektora Szkoły. Administratorem danych osobowych uczniów i pracowników jest admin@klhotwock.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć państwu wszystkich usług.
*Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych tj. prezentowanie moich prac, zainteresowań oraz wykorzystania wizerunku w szkole oraz Facebook, stronie internetowej oraz G-Suite dla Szkół i Uczelni Wyższych.
Potwierdzam że zapoznałem/am się z treścią Informacji o ochronie danych osobowych *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Katolickie Liceum Humanistyczne. Report Abuse