แบบประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำชี้แจง
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของอาจารย์และนิสิตที่ใช้บริการสำนักงานเลขานุการวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง
2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด 6 คุณภาพการให้บริการ
- 6.1 ประเด็นความพึงพอในในการให้บริการ
- 6.2 ประเด็นความไม่พึงพอใจในการให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออาจารย์และนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบสำรวจแบ่งเป็น 4 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเลขนุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเลขนุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse