Cofnod Conference 2019 Questionnaire / Holiadur Cynhadledd Cofnod 2019
Diolch am fynychu ein cynhadledd ddiweddar yng Nghanolfan Gymunedol Craig y Don, Llandudno.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech chi'n gallu llenwi cymaint o'r holiadur yma â sy'n bosib, gan y bydd yn ein helpu ni i wella unrhyw ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Diolch yn fawr iawn,

Tîm Cofnod
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thank you for attending our recent conference at Craig y Don Community Centre, Llandudno.

We would be very grateful if you could fill out as much of this questionnaire as possible, as it will help us to improve any future events we hold.

Many thanks,

The Cofnod Team
Please enter your name unless you would prefer to remain anonymous.
Nodwch eich enw oni bai ei bod yn well gynnoch chi fod yn ddienw.
Your answer
1. How did you hear about the event?
1. Sut wnaethoch chi glywed am y digwyddiad?
Your answer
2. Was the information about the event sufficient? *
2. Oedd digon o wybodaeth am y digwyddiad?
3. If you would prefer a different venue, could you recommend one?
3. Pe bai'n well gynnoch chi leoliad gwahanol, ydych chi'n gallu argymell un arall?
Your answer
4. Were there enough breaks during the day? *
4. Oedd digon o egwyliau yn ystod y dydd?
5. Was there enough time to talk to other attendees during the day? *
5. Oedd digon o amser i siarad efo'r cynadleddwyr eraill yn ystod y dydd?
6. How was the food and provision of refreshments? *
6. Sut oedd y bwyd a'r lluniaeth?
7. Were you happy with the content of the conference? *
7. Oeddech chi'n hapus efo cynnwys y gynhadledd?
8. Which topics would you like to see included next time?
8. Pa bynciau fyddech chi'n hoffi gweld yn y gynhadledd y tro nesaf?
Your answer
9. If you would like to contribute to the event next time, or know of someone who might have an interesting subject to talk about, please provide details.
9. Os hoffech gyfrannu at y digwyddiad y tro nesaf neu os ydych yn gwybod am rywun sydd â phwnc diddorol i siarad amdano, rhowch fanylion os gwelwch yn dda.
Your answer
10. Please add any other comments about the day, including how you think it could be improved.
10. Ychwanegwch unrhyw sylwadau eraill am y diwrnod, gan gynnwys sut gallai gael ei wella.
Your answer
11. Do you have any suggestions for subjects for Training Courses, or locations for Recorders' Field Days for next year?
11. Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am bynciau ar gyfer Cyrsiau Hyfforddi, neu leoliadau ar gyfer Diwrnodau Maes y Cofnodwyr ar gyfer y flwyddyn nesaf?
Your answer
12. Do you have any ideas which Cofnod can help develop related to projects, systems, data, events etc.?
12. Oes gennych unrhyw syniadau sy’n gysylltiedig â phrosiectau, systemau, data, digwyddiadau ac ati, y gall Cofnod yn helpu i ddatblygu?
Your answer
13. If Cofnod were to develop a more comprehensive newsletter, what content, if any, would you be able to contribute?
13. Pe bai Cofnod yn datblygu cylchlythyr mwy cynhwysfawr, pa gynnwys, os o gwbl, a fyddech chi'n gallu cyfrannu?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy