แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์ กิจกรรม"ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสุจริต จิตอาสา นำพาห้องเรียนสีขาว" ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบความพึงพอใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติศาสตร์กษัตริย์ กิจกรรม"ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสุจริต จิตอาสา นำพาห้องเรียนสีขาว" ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นทีมเยาวชนต้นกล้ามีฐานจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะชีวิต และมีจิตอาสาต่อสังคมในอนาคต จากการบูรณาการในรูปแบบของ "ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่การพัฒนาทักษะชีวิต สุจริตอาสา นำพาห้องเรียนสีขาว
2. กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมฯในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น.ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมินจำนวน 10 รายการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการร่วมปฏิบัติงาน โครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม"ค่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสุจริต จิตอาสา นำพาห้องเรียนสีขาว" ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์และการประสานงานต่าง ๆ
2. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมฯ
3. สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. พิธีการและลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานมีความเหมาะสม
5. กิจกรรมประจำฐานคุณลักษณะสุจริตมีความเพียงพอและเหมาะสม
ุ6. กิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีความเพียงพอและเหมาะสม
7. การควบคุมดูแลนักเรียนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. การให้ความร่วมมือจากนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรม
9. อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
10. ความรู้และทักษะ ประโยชน์ที่ได้รับจากคณะวิทยากรในการปลูกจิตสำนึกให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลกิจกรรม
คณะกรรมการสรุปและประเมินผลกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service