แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกฎหมายในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกฎหมายในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกฎหมาย 7 ฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
4. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แบบทดสอบดังกล่าวมีทั้งหมด จำนวน 35 ข้อ จากกฎหมายฯทั้ง 7 ฉบับ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service