แบบเก็บข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา และข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 2 รายการดังนี้
1. ข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนกรอกจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ
1.1 การบริหารงานวิชาการ
1.2 การบริหารงานทั่วไป
1.3 การบริหารงานบุคคล
1.4 การบริหารงบประมาณและแผนงาน
1.5 การบริหารกิจการนักเรียน
2. ข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ
1) การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมดำเนินงาน
3) การมีส่วนร่วมควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียน
4) การมีส่วนร่วมในการรับบริการและรับความช่วยเหลือจากโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลการมีส่วนร่วม โดยเลือกหัวข้อ "มี" หรือ "ไม่มี" ในแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านวิชาการ
1.2 ด้านงบประมาณ
1.3 ด้านบริหารงานบุคคล
1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms