ความคิดเห็นต่อหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายหลักสูตร โดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แต่ละสาขาวิชามีจุดเด่นดังต่อไปนี้

จุดเด่นของสาขาวิชาภาษาไทย : มุ่งเน้นการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการธำรงอนุรักษ์ และสามารถใช้ภาษาทั้งศาสตร์และศิลป์บูรณาการกับเทคโนโลยี โดยใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับสังคมไทยและสังคมโลก

จุดเด่นของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการข้อมูลทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ เพื่อนำมาประมวลผล แล้วปรับแต่ให้เป็นสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กร หรือบุคคล

จุดเด่นของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ : มุ่งเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
1. ท่านให้ความสำคัญกับ 3 หลักสูตรนี้ในระดับใด
ให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1
ให้ความสำคัญเป็นอันดับ 2
ให้ความสำคัญเป็นอันดับ 3
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Clear selection
2. เมื่อนึกถึงสาขาวิชาภาษาไทย ท่านอยากเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
3. เมื่อนึกถึงสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่านอยากเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
4. เมื่อนึกถึงสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่านอยากเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy