Programet dhe kurrikulat universitare: hapja, mbyllja, riorganizimi dhe përshtatja e tyre në të gjitha ciklet e arsimit të lartë publik

Ky pyetësor është pjesë e auditimit të performancës që ka ndërmarrë Kontrolli i Lartë i Shtetit për të vlerësuar në mënyrë të pavarur e objektive programet e studimit që ofrohen në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik në vendin tonë. Pyetësori është përgatitur për t'u plotësuar nga studentët që ndjekin aktualisht studimet e larta në njërin prej IAL-ve publike. KLSH e ka detyrim ligjor të ruajë konfidencialitetin e informacioneve që mbledh e përpunon.
  This is a required question
  This is a required question

  Seksioni 1: Informacione të përgjithshme

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Seksioni 2: Cilësia dhe njohja e kurrikulës

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Seksioni 3: Infrastruktura e kurrikulës

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Seksioni 4: Të tjera

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question