Konkurs fotograficzny "Dzieciaki kontra Dorośli - zamiana ról"
W celu dokonania zgłoszenia na Konkurs fotograficzny "Dzieciaki kontra Dorośli - zamiana ról" prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych punktów formularza. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wiadomość zwrotna przesłana na podany przez Państwa adres mailowy.
Prześlij zdjęcie konkursowe w formacie *jpg *
Required
Nazwisko uczestnika konkursu *
Imię uczestnika konkursu *
Wiek uczestnika konkursu *
Nazwisko i imię opiekuna prawnego (w przypadku zgłaszania niepełnoletnich uczestników)
Adres mailowy *
Numer telefonu *
Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Dzieciaki kontra Dorośli - zamiana ról”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 58, 91-002 Łódź, tel. 42 633 52 62, strona internetowa: www.experymentarium.pl, profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Experymentarium-249408208746/, profil na Instagramie: https://www.instagram.com/experymentarium/.
2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie fotograficznym „Dzieciaki kontra Dorośli - zamiana ról”.
3. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie na podstawie: zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz innych wymaganych w Konkursie upoważnień, w tym zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku niepełnoletnich wymagane są zgody rodziców/opiekunów prawnych.
4. Niniejszy konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01.05.2019 r. – 1.06.2019 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Temat Konkursu fotograficznego: „Dzieciaki kontra Dorośli - zamiana ról”.
2. Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności oraz świetna zabawa.
3. Prawo do wzięcia udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie niżej podane warunki:
a) za pomocą formularza internetowego wypełni zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, w terminie do 22.05.2019 r. do
godz. 23:59. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wiadomość zwrotna od Organizatora Konkursu.
b) zdjęcie ma przedstawiać Uczestnika Konkursu, w wieku do 16 lat w kategorii "Dzieci" w stylizacji typowej dla
dorosłych lub w wieku powyżej 16 lat w kategorii "Dorośli" w dziecięcej stylizacji.
c) Uczestnik Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny Uczestnika ) zaakceptuje regulamin i tym
samym wyrazi zgodę na upublicznienie wizerunku (zdjęcia) na stronie Internetowej oraz profilach Centrum Nauki
Experymentarium na Facebooku i Instagramie oraz poda wskazane w formularzu wymagane dane: imię, nazwisko i
wiek uczestnika konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego, numer telefonu, adres e-mailowy;
d) każdy Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zdjęcie;
e) dla każdego Uczestnika Konkursu wymagane jest oddzielne zgłoszenie;
f) na jednym zdjęciu może występować jedna osoba (Uczestnik Konkursu)
4. Niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych warunków wyklucza Uczestnika z Konkursu.
5. Nadesłane zdjęcia, po weryfikacji spełnienia kryteriów Konkursu i zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, będą
opublikowane na profilu Centrum Nauki Experymentarium na Facebooku.
6. Poprzez przesłanie zdjęcia w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu (w przypadku
niepełnoletnich opiekun prawny Uczestnika Konkursu), oświadcza, że:
a) wysłane zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, nie obrażają uczuć religijnych, są w dobrym smaku oraz nie naruszają prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym, że prezentowany wizerunek jest wizerunkiem Uczestnika Konkursu;
b) Uczestnik Konkursu jest pomysłodawcą stroju i ozdób znajdujących się na zdjęciu;
c) wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia na stronie internetowej oraz profilach Centrum Nauki
Experymentarium na Facebooku i Instagramie oraz dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i zdjęcia
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
8a. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych specjalna komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów Konkursu w każdej kategorii, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i voucherami na wybrane przez Organizatora atrakcje Centrum Nauki Experymentarium.
8b. Wszystkie zdjęcia poprawnie zgłoszone w Konkursie zostaną opublikowane dn. 24.05.2019 na profilu Experymentarium na Facebooku. Od chwili opublikowania zdjęć do dn. 31.05.2019 r. do godz. 18:00 trwać będzie
głosowanie publiczności. W celu oddania głosu należy polubić profil Centrum Nauki Experymentarium na Facebooku i
dodać reakcję pod wybranym zdjęciem. Każda osoba może oddać dowolną liczbę głosów. Po zakończeniu głosowania
publiczności głosy zostaną zliczone. Nagrody zostaną przyznane dla jednego zdjęcia z każdej kategorii, które
zdobędzie najwięcej reakcji. Uczestnicy przedstawieni na zwycięskich zdjęciach zostaną nagrodzeni nagrodami
rzeczowymi i voucherami na wybrane przez Organizatora atrakcje Centrum Nauki Experymentarium.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie dn. 1.06.2019 r. o godz. 12:00 na stronie internetowej
i profilu Centrum Nauki Experymentarium na Facebooku informacji o laureatach Konkursu – imię i nazwisko.
10. Każdy laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie do jednej
Nagrody.
11. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani zamiany jej na nagrodę
innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
12. Sposób przekazania nagród laureatom Konkursu zostanie ustalony z laureatami po opublikowaniu wyników Konkursu.
13. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń do rozstrzygnięcia Konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. Uczestnicy o takim fakcie zostaną poinformowani poprzez wiadomość mailową.

§ 3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie do Organizatora Konkursu w terminie
30 dni od daty wzięcia udziału w Konkursie, bezpośrednio do biura Organizatora Konkursu lub listem poleconym (w tym
przypadku decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Akcji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 4. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez
Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, oraz publicznego podania imienia, nazwiska i
wieku.
3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnicy Konkursu (w przypadku niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni) mają prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz do ich poprawiania, a także prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik Konkursu (w przypadku niepełnoletnich opiekun prawny/rodzic dziecka biorącego udział w Konkursie), którego dane osobowe zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, dokonując zgłoszenia i potwierdzając w formularzu zgłoszeniowym Konkursu „Dzieciaki kontra Dorośli - zamiana ról” zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zgodnie z załącznikiem do Regulaminu, potwierdza w stosunku do Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi (dalej „Experymentarium”), że:
a) jest pełnoletnim Uczestnikiem lub, w przypadku niepełnoletnich, przedstawicielem ustawowym
(matka/ojciec/opiekun prawny) zgłaszanego Uczestnika,
b) jest właścicielem zdjęcia, w którym został utrwalony wizerunek Uczestnika przekazywany wraz ze zgłoszeniem
do akcji („Wizerunek”),
c) wyraża nieodpłatnie bezwarunkową zgodę na wykorzystanie Wizerunku/ów Uczestnika w tym osób trzecich,
przekazanych na podstawie regulaminu Konkursu, na potrzeby:
I. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu;
II. stworzenia materiałów marketingowych i promocyjnych dotyczących przyszłych Konkursów (w tym zapowiedzi
Konkursu, spotów promujących Konkurs);
III. umieszczenia (rozpowszechniania) Wizerunku Uczestnika, jak również materiałów marketingowych i
promocyjnych zawierających Wizerunek Uczestnika na stronie internetowej Centrum Nauki Experymentarium, portalu
społecznościowym Facebook oraz we wszelkich innych dowolnych serwisach, stronach internetowych i innych
mediach, według wyboru Experymentarium,
d) wyraża zgodę na wykorzystanie Wizerunku Uczestnika w tym osób trzecich w materiałach marketingowych, według
koncepcji artystycznej Experymentarium, w tym na łączenie tak powstałej animacji/grafiki zawierającej Wizerunek
Uczestnika z innymi animacjami/grafikami oraz wizerunkami, napisami, utworami,
e) powyższe zezwolenia (upoważnienie) obejmują prawo do nieograniczonego (w tym ilościowo, czasowo i
terytorialnie) korzystania z Wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu przez Experymentarium, na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w załączniku do niniejszej zgody,
f) niniejsza zgoda (upoważnienie) na wykorzystanie Wizerunku Uczestnika może zostać wypowiedziana wyłącznie
z ważnych powodów i z zachowaniem 10-letniego (dziesięcioletniego) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego,
g) jest należycie uprawniony(a) do złożenia powyższych oświadczeń,
h) treść niniejszego dokumentu jest dla Uczestnika lub, w przypadku niepełnoletnich, opiekuna prawnego zrozumiała
oraz ani opiekun prawny ani Uczestnik, nie będą zgłaszać żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem Wizerunku
Uczestnika na podstawie niniejszego oświadczenia.

*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service