Purple Plaques
Nomination deadline for the next Purple Plaque is 10 May 2019. We will be selecting a plaque to be unveiled on 11 October 2019, in celebration of International Day of the Girl. / 10 Mai 2019 yw’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau’r Plac Porffor nesaf. Byddwn yn dewis plac i’w ddadorchuddio ar 11 Hydref 2019, i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Following the closing date of nominations the Purple Plaques Steering Group will meet to discuss and score nominations. / Ar ôl y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau, bydd Grŵp Llywio’r Placiau Porffor yn cyfarfod i drafod a sgorio enwebiadau.

Nominators must; / Mae’n rhaid i enwebiadau;

- seek permission for the plaque to be placed / ofyn am ganiatâd i osod y plac
- source any fundraising that is required / cael gafael ar unrhyw gyllid sy’n ofynnol
- assist with the celebratory ceremony / helpu gyda’r seremoni ddathlu
- be available for press opportunities / bod ar gael ar gyfer cyfleoedd gyda’r wasg
Email address *
Your First Name / Eich Enw cyntaf *
Your answer
Your Surname / Eich Cyfenw *
Your answer
Contact number / Rhif cyswllt *
Your answer
Name of person being nominated / Enw'r person sy'n cael ei enwebu *
Your answer
Town where the plaque is to be placed / Y dref dan sylw ar gyfer y plac *
Your answer
Criteria for nominations / Meini prawf ar gyfer enwebiadau
All eligible nominees must be: / Mae’n rhaid i bob un sy’n cael ei enwebu:

- Deceased / Fod wedi marw
- Welsh or lived in Wales / Fod yn Gymraeg neu wedi byw yng Nghymru
- Achievements previously uncelebrated / Fod â chyflawniadau sydd heb eu dathlu hyd yn hyn
- Impact in Wales / Fod wedi cael dylanwad yng Nghymru
- Community involvement / Fod wedi ymwneud â’r gymuned
1. Based on the above criteria, why do you feel the nominated person deserves to receive a Purple Plaque? (250 words) / Yn seiliedig ar y meini prawf uchod, pam ydych chi’n teimlo bod yr unigolyn sydd wedi’i enwebu yn haeddu derbyn Plac Porffor? (250 gair) *
Your answer
2. What have they done to improve the lives of women, in particular of those in Wales? (250 words) / Beth mae hi wedi’i wneud i wella bywydau menywod, yn benodol y rhai yng Nghymru? (250 gair) *
Your answer
3. Has this women been memorialised anywhere else in Wales and if so, in what way? E.g Blue Plaque / Oes coffâd arall i'r fenyw hon mewn man arall yng Nghymru ac os felly sut fath o goffâd? E.e Plac Glas *
Your answer
4. Do you have any funding to support the production and installation of the Purple Plaque? Please give details / Oes gennych chi unrhyw gyllid i gefnogi’r broses o gynhyrchu a gosod y Plac Porffor? Rhowch fanylion *
Your answer
5. Will you need help with funding to support the production and installation of the Purple Plaque? Please give details / A fyddech angen cymorth gyda chyllid i gefnogi’r broses o gynhyrchu a gosod y Plac Porffor? Rhowch fanylion *
Your answer
6. Has a building been identified for the installation of the Purple Plaque? Please give details. / Oes adeilad wedi'i nodi ar gyfer y Plac Porffor? Rhowch fanylion. *
Your answer
7. Do you have any other comments in support of this application? / Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill i gefnogi’r cais hwn? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service