แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานสภานักเรียน
เกณฑ์การประเมิน 1 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับน้อย (ต่ำกว่า 50 %)
2 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับปานกลาง (50 -74 %)
3 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับมาก (75 -89 %)
4 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับมากที่สุด (สูงกว่า 90 %)
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ *
1
2
3
4
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับและเกิดทักษะการปฏิบัติ
นักเรียนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบาทนักเรียนอย่างแท้จริง
2. ด้านภาวะผู้นำ *
1
2
3
4
นักเรียนเกิดทักษะภาวะผู้นำและผู้ตาม
นักเรียนได้รับการยอมรับความคิดเห็นตามเสียงข้างมาก
3. ด้านการให้บริการและการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน *
1
2
3
4
ด้านการประสานงานมีความคล่องตัว
ดำเนินกิจกรรมตอบสนองนโยบายพรรคของตนเอง
ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายหลักของโรงเรียน
มีการวางแผนการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมตามแผน
ทำงานด้วยความเสียสละและมีจิตอาสา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา. Report Abuse