แบบประเมินความพึงพอใจการจัดทำกราฟฟิกส์ งานผลิตสื่อ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบงาน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความโดดเด่น น่าสนใจของชิ้นงาน
  การใช้สีสัน เหมาะสม สวยงาม
  การจัดวาง Layout อ่านง่าย และสบายตา
  ความถูกต้องของเนื้อหา
  รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร เหมาะสม สวยงาม อ่านง่าย
  ภาพประกอบเนื้อหาชัดเจน สวยงาม น่าสนใจ
  ความรวดเร็วในการออกแบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question