แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ (รูปแบบใหม่) ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องด้วยทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล ได้มีการปรับปรุงการจัดทำหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีการเข้าถึงข้อมูลสมุนไพรที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทางสำนักงานฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ (รูปแบบใหม่) โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดช่วยตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  เนื้อหามีความน่าสนใจ
  เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว
  เข้าถึงเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการ
  ความทันสมัยของข้อมูล
  เมนูการเข้าถึงส่วนต่างๆ มีความชัดเจนและใช้งานได้ดี
  Please enter one response per row
  เว็บไซต์มีความสวยงามน่าใช้
  ภาพประกอบดึงดูดทำให้เกิดความน่าสนใจ น่าอ่าน น่าใช้มากขึ้น
  ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
  การออกแบบในหมวดต่างๆ มีความชัดเจน
  Please enter one response per row
  คะแนน
  Please enter one response per row