แบบสอบถาม เรื่องการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ http://reo06.mnre.go.th

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จากเว็บไซต์ http://reo06.mnre.go.th แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพีงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจสำหรับผู้ใช้บริการต่อไป

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question