Đóng góp từ mới Nhật - Việt
Chào bạn,
Mỗi người một từ, mỗi ngày một từ. Và đến lúc nào đó cùng nhìn lại, ta sẽ thấy một kỳ tích. Thành quả đó của các bạn sẽ được chia sẻ tới mọi người... Vì cuộc sống là sự chia sẻ và ta vui khi ta chia sẻ.
Thân ái,

=================
Biểu mẫu này thu thập các thuật ngữ chuyên ngành từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Cách nhập liệu giải nghĩa và ví dụ như dưới đây:

1. [Nghĩa thứ nhất ở đây]: [Giải thích thêm nếu có ở đây]
- [Ví dụ thứ nhất bằng tiếng Nhật]: [Dịch ví dụ ra tiếng Việt]
- [Ví dụ thứ hai bằng tiếng Nhật]: [Dịch ví dụ ra tiếng Việt]

2. [Nghĩa thứ hai ở đây]: [Giải thích thêm nếu có ở đây]
- [Ví dụ bằng tiếng Nhật]: [Dịch ví dụ ra tiếng Việt]

* Lưu ý: (Nếu có, ghi ở đây)
=================
Thuật ngữ tiếng Nhật *
Ghi thuật ngữ bằng Kanji và Hiragana.
Câu trả lời của bạn
Cách đọc *
Cách đọc ghi bằng hiragana
Câu trả lời của bạn
Chuyên ngành *
Xác định chuyên ngành lĩnh vực của thuật ngữ.
Giải nghĩa và ví dụ *
Xem mẫu nhập liệu phía trên.
Câu trả lời của bạn
Loại từ *
Bắt buộc
Người đóng góp
Bạn có thể để lại tên và e-mail
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.