แบบประเมินคุณภาพการให้บริการสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
คำชี้แจง : ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย / หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดให้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ 1 = ชาย 2 = หญิง
*
1.2 ชั้นปี 1 = ปี1 2 = ปี2 3 = ปี3 4 = ปี4 5 = ปี5 6 = ปี6 7 = อื่นๆ (โปรดระบุ).........
*
1.3 คณะที่กำลังศึกษา 1 = คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 = คณะนิเทศศาสตร์ 3 = คณะพยาบาลศาสตร์ 4 = คณะแพทยศาสตร์ 5 = คณะบริหารธุรกิจ 6 = คณะวิทยาศาสตร์ 7 = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 = คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 = คณะศิลปศาสตร์ 10 = คณะนิติศาสตร์ 11 = หลักสูตรนานาชาติ 12 = คณะเภสัชศาสตร์ 13 = คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 = อื่นๆ (โปรดระบุ)........
*
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1. ด้านการบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ *
5
4
3
2
1
1.1 มีการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ
1.2 บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจและมีอัธยาศัยดี
1.3 บุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือได้จนบรรลุวัตถุประสงค์
1.4 มีการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Website,Facebook,Line
2. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา *
5
4
3
2
1
2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งรับสมัครงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
2.2 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ
2.3 การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.4 มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา *
5
4
3
2
1
3.1 มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
3.2 มีการจัดปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี
4. ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา *
5
4
3
2
1
4.1 มีระบบและกลไกในการกู้ยืมเงินกองทุนฯ
4.2 มีการให้ข้อมูลหลายช่องทาง เช่น Website, Facebook,Line
4.3 บุคลากรสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและตรงประเด็น
4.4 มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระหนี้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse - Terms of Service