Анкетна карта
Уважаеми Клиенти,
В центъра на политиката по качество и цялостната дейност на “Стерамед” ООД е Клиентът. Ние полагаме големи грижи, за да разберем Вашите потребности и още по-големи усилия, за да ги изпълним така, както Вие очаквате. Молим Ви, да отделите няколко минути и да попълните този въпросник. Това ще ни помогне да разберем доколко успяваме да удовлетворим Вашите изисквания и какво следва да направим, за да Ви служим по-добре. В таблицата по-долу дайте Вашето обективно мнение на поставените въпроси. Ние ценим Вашето доверие и ще разгледаме всички възможности, за да подобрим работата си за Вас!
Клиент *
Адрес *
Лице за контакт *
Телефон *
Как оценявате доставките ни по отношение на: *
Отличен
Много добър
Добър
Среден
Слаб
Надеждност
Скорост
Окомплектованост
Съпроводителна документация
Как оценявате техническото обслужване на продуктите по отношение на: *
Отличен
Много добър
Добър
Среден
Слаб
Бързина на реакция при спешни ситуации
Ефикасност на изпълнения ремонт
Навременно изпълнение на дейностите по поддръжката
Как оценявате обслужването от нашия персонал по отношение на: *
Отличен
Много добър
Добър
Среден
Слаб
Любезност и отзивчивост
Бързина и експедитивност
Решаване на възникнали проблеми
Регулярност на връзката с Вас
Препоръки подобрение, очаквания:
Благодарим за отделеното време!

ОД.5.223.2
Версия 01
Изпращане
Никога не предоставяйте пароли чрез Google Формуляри.
Това съдържание не е нито създадено, нито одобрено от Google.