แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 1/2558

  This is a required question
  1.ตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาหนังสือ
  2.ตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน
  3.คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้ความเห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  4.คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
  5.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน
  6.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
  7.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายได้ทุกรายการ
  8.คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และรับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาให้การบริหารจัดการปัจจัยที่ได้รับจากโครงการฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  9.สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานอิเล็กทรอนิกส์(e-MES)ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักติดตามและประมาณผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  10.สถานศึกษามีการตรวจสอบให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนจริงตามที่ได้รับจัดสรร
  11.สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) และนำเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
  12.สถานศึกษามีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบ
  Please enter one response per row

  ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2/2557และ ภาคเรียนที่ 1/2558 ด้านคุณภาพ

  ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2557และ ภาคเรียนที่ 1/2558 (ใช้ข้อมูลจาก สพฐ.)
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  Must be a number between 0 and 100
  This is a required question
  This is a required question