แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
คำชี้แจง  1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี
                    งบประมาณ พ.ศ.2563
         2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
1.ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3.ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4.มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5.ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6.ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6.ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
7.ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำตอบข้อหารือให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
8.ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
9.ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
10.ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนคอนสารวิทยาคม. Report Abuse