මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ නිවාස, ඉඩම්, යටිතල පහසුකම් හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම- 2020 දෙසැම්බර් 31
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය *
ග්‍රාම නිලධාරි වසම *
විදුලිය නොමැති නිවාස සංඛ්‍යාව *
සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි භාවිතා නොකරන පවුල් සංඛ්‍යාව *
පානීය නල ජල පහසුකම් අවශ්‍ය පවුල් සංඛ්‍යාව *
ස්ථීර නිවසක් නොමැති (පැල්පත්/ වරිච්චි නිවාස ) පවුල් සංඛ්‍යාව *
පදිංචි ඉඩමට නීත්‍යානුකූල අයිතිය ලබා දී නොමැති පවුල් සංඛ්‍යාව *
දීමනා පත්‍ර සකස් කළ යුතු අවසරපත්‍ර ඉඩම් සංඛ්‍යාව *
ගෘහ ඒකක සංඛ්‍යාව/නිවාස සංඛ්‍යාව *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy