Interessemelding til det norske landslaget i rumpeldunk

Den 24.-27. juli kommer European Games til å bli avholdt i Sarteano i Italia.
NRF ønsker å stille med et norsk landslag, men til dette trenger vi spillere!

Dersom du ønsker å spille rumpeldunk for Norge på et internasjonalt nivå, er du nødt til å fylle ut dette skjemaet. Landslagskomitéen kommer så til å velge ut et lag på omtrent 15 spillere som reiser til European Games. Utvelgelsen kommer til å bli gjort med bakgrunn av svaret ditt på dette skjemaet, komitéens kjennskap til deg som spiller, og prestasjonen din under NM.

HVEM KAN VÆRE MED?
OBS: Du kan kun søke om å være med på et landslag, det vil si at man ikke kan søke på både det norske landslaget og et annet land.

NRF har bestemt, ut i fra reglement ved fjorårets Global Games, at spillere kan søke om plass på landslaget om de går under et av følgende kriterier:
- Norske spillere generelt
- Utenlandske spillere som har spilt i Norge siden september eller tidligere
- Utenlandske spillere som har spilt i Norge siden januar eller tidligere, samtidig som de ikke har spilt rumpeldunk før de kom til Norge.
- Spillere i utlandet med et sterkt bånd til Norge (f. eks. norsk statsborgerskap), som ikke spiller i Norge.

Legg merke til at vi forventer at spillere som kun snakker engelsk lærer seg noen norske ord og fraser relatert til rumpeldunk. (Vær også klar over at du kommer til å måtte betale reisen selv, da NRF ikke vil gi økonomisk støtte.)

Til slutt ønsker vi å presisere at vi forventer at du tar dette seriøst. NRF har lyst til å gjøre det bra i European Games, og forventer derfor at spillere som melder interesse er motiverte.

Utvelgelseskomitéen består av følgende NRF-styremedlemmer:
- Kai Haugen Shaw (UiO Quidditch), nestleder
- Jørgen Helgeland Stenløkk (NTNUI Rumpeldunk), Dommer- og snitchkoordinator
- Stein Elgethun (Katta Rumpeldunk), Lagansvarlig

Fristen for å søke er 5. april! Lykke til!
________________________________________
On the 24.-27. of July, the European Games will be held in Sarteano, Italy.
NRF wishes to contribute with a team, but for this we need players!

If you want to play quidditch for Norway on an international level, we need you to fill out this form.
The national team committee will then select about 15 players who will travel to the European Games. This selection will be based on your answers in this form, the committees previous knowledge of you, and your performance in the Norwegian Cup.

WHO CAN JOIN?
OBS: You can not apply for two national teams. This means you can not apply for the Norwegian team and also for another national team!

NRF has decided, based on the rules from last years Global Games, that players can apply for a spot on the national team if they fulfill one of the following criteria:
- Norwegian players in general
- Foreign players who have been playing in Norway since September or earlier
- Foreign players who have been playing in Norway since January or earlier, and also didn't play quidditch before coming to Norway
- Players in other countries who has a strong bond to Norway (like a Norwegian citizenship), who don't play in Norway

Please note that players who only speak English will be expected to learn a few Norwegian words and phrases related to quidditch.

Lastly, we want to point out that we expect you to be serious about this. NRF wishes to do well in the European Games, and we expect players who shows interest to be motivated. (Also, please note that you're epected to pay for the trip yourself, as NRF won't be giving out economic support.)

The selection committee consists of the following NRF-members:
- Kai Haugen Shaw (UiO Quidditch), vice-precident
- Jørgen Helgeland Stenløkk (NTNUI Rumpeldunk), Referee and snitch coordinator
- Stein Elgethun (Katta Rumpeldunk), Team responsible

The deadline for applying is April 5th! Good luck!